Lubię Darłowo

Zapraszamy na przedświąteczną sesję Rady Miejskiej

Darłowo, 15 grudnia 2017 roku

W piątek 22 grudnia o godz. 10  w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza  rozpocznie się 49. w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Darłowo na rok 2018.                                                               Porządek obrad obejmuje 17 następujących  punktów:  

  1. Sprawy organizacyjne:

     - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     - propozycje zmiany porządku obrad,

     - zatwierdzenie protokołów sesji z: 26 października 2017 roku i 22 listopada 2017 roku.
 
 2. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

  3. Trybuna Obywatelska:
      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 

  4. Interpelacje.

  5. Zapytania Radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy - Miasta Darłowo na rok 2018  (Druk nr 1 - radnym został przekazany 22 listopada b.r.).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy - Miasta Darłowo na lata 2018-2023 (Druk nr 2 - radnym został przekazany 22 listopada b.r.).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Darłowo na lata 2017 -  2019 (Druk nr 3).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018 (Druk nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Druk nr 8).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Druk nr 9).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 10).
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Zamknięcie sesji. 

 

L.W.